بازی Assassin’s Creed IV Black Flag مخصوص PC نشر گردو

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 1838917 دسته:

توضیحات

داستان بازی در اواﯾﻞ ﻗﺮن 18 و دوران ﻃﻼﯾﯽ دزدان دریاﯾﯽ در ﮐﺎراﺋﯿﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎزی Edward Kenway، ﮐﻪ در واﻗﻊ پدرﺑﺰرگ Conner (کاراﮐﺘﺮ ﺑﺎزی درAssassin’s Creed 3) اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دریا و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز آن ﮔﺮدش ﮐﺮده و ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﭙﺮدازید. اوﻟﯿﻦ DLC داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی Freedom Cry بوده ﮐﻪ داﺳﺘﺎن سیاه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم Adewele از زﻣﺎن ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﺎ آزادی وی روایت میکند . Adewele اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزی “ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺎﺳﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﯿﺎه” Edward او دیدار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی Adewele در دریای ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮیان آب او را ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽ آورد. او وارد ﺷﻬﺮ Saint Domingشده و در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد آزار و اذیت قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﻗﺪرت Assassin خوئ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺮده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

این ﺑﺎزی ﻧﺴﺨﻪ DLC بوده و ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮریتهای ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺴﻤﺖ Freedom Cry اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شرکت مبدا سازنده بازی غیر ایرانی
تعداد دیسک یک
نوع دیسک DVD9
ژانر اکشن
گروه سنی بزرگتر از 18 سال
سیستم عامل مورد نیاز نصب ویندوز 8.1
رم مورد نیاز 2 گیگابایت
پردازنده مورد نیاز Intel Core2Quad Q8400 2.4 GHz – AMD Athlon II X4 620 2.6 GHz
گرافیک مورد نیاز NVidia GeForce GTX 260 – ATI Radeon HD 4870
فضای مورد نیاز 15 گیگابایت
ناشر گردو
شماره پروانه یا مجوز 95/702/ن م
مرجع صادر کننده بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای